Faq

U bent hier

 


 

De FAQ wordt regelmatig bijgewerkt. Men moet minstens één van de drie sleutels (thema's, sleutelwoorden of vrije tekst) gebruiken om zoekresultaten te bekomen.

FAQ - Disclaimer
 
De Dmat Task Force stelt zich onder meer tot doel de reglementering duidelijker en begrijpelijker te maken voor alle partijen die betrokken zijn bij de toekomstige afschaffing van de effecten aan toonder, en zo veel mogelijk een eenduidig en weloverwogen antwoord te geven op de diverse vragen in verband met de hervorming.
 
Hierna volgt een lijst van de meeste gestelde vragen in het kader van de nieuwe wetgeving alsook een antwoord dat volgens de Dmat Task Force zo duidelijk en volledig mogelijk is.
 
Toch willen wij uw aandacht erop vestigen dat de informatie die u wordt verstrekt :
  • louter van algemene aard is en niet gericht is op de specifieke situatie van een entiteit of individu in het bijzonder;
  • niet noodzakelijk volledig is en en niet systematisch alle aspecten behandelt (meer bepaald de fiscale aspecten);
  • uitsluitend beschikbaar is bij wijze van algemene informatie en geen professioneel of juridisch advies is;
  • geen interpretatie is van de van kracht zijnde wetgeving en reglementering.
Deze lijst loopt geenszins voorop op het standpunt dat de bevoegde autoriteiten zouden kunnen innemen omtrent dezelfde aangelegenheden wanneer zij als gevolg van gebeurtenissen, inclusief uitspraken van de hoven en rechtbanken, een bepaald standpunt in verband met de hier vermelde vragen moeten innemen.

DMAT TASK FORCE

Er is een werk- en studiegroep opgericht die alle betrokken spelers wil sensibiliseren voor de verschillende aspecten van de dematerialisering.

Wat is zijn doelstelling?

Wie maakt deel uit van deze groep?